30

اشتغال و اقتصاد

بر اساس آمارهاي به دست آمده از اعضاي محترم شوراي اسلامي ، خانه ي بهداشت و همچنين آمارهاي رسمي جهاد كشاورزي و مركز آمار ايران، از بين افراد ساكن در روستا، تعداد 300 نفر دربخش كشاورزي )زراعت، باغداري و دامداري(، تعداد 500 نفر در بخش ساختمان )شامل قالب بندي،كاشي كاري و گچ كاري)، تعداد 155 نفر تحت پوشش بهزيستي، كميته امداد و بنياد شهيد، تعداد 50 نفر در واحدهاي صنعتي منطقه همچون ذوب آهن و غيره، تعداد 150 نفر حقوق بگير بازنشسته و تعداد 40 نفر كارمند آموزش و پرورش، سپاه و شركت هاي بيمه مستقر در سطح منطقه و شهرهاي اطراف شاغل هستند. لذا مجموع شاغلان روستا (به غير از حقوق بگيران بازنشسته) براساس آمار اعضاي محترم شورا معادل 890 نفر برآورد مي شوند كه البته تعدادي از شاغلان بخش كشاورزي و ساختمان به علت دو شغله بودن مشترك مي باشند. در صورتيكه آمار خانه ي بهداشت تعداد شاغلان را در فروردين ماه سال 1389 معادل 693 نفر اعلام نموده است كه از اين تعداد 100 نفر در بخش كشاورزي، 543 نفر در بخش صنعت و ساختمان و 50 نفر در بخش خدمات، شاغل بوده اند. نسبت اين تعداد شاغل به جمعيت فعال روستا (در گروه سني 15 تا 64 سال كه معادل 1870 نفر برآورد مي شوند)، برابر با 37/06  درصد محاسبه میگردند.اين تعداد شاغل نسبت به تعداد خانوار ساكن در روستا (غير از خانوارهاي حقوق بگير بازنشسته و مستمري بگيرها 130/3 درصد برآور میگردد كه به معني وجود حدود 130 شغل در هر 100  خانوار مي باشد. لذا بار تكفل هر شاغل باضافه حقوق بگيران بازنشسته و مستمري بگيرها براساس آمار خانه ي بهداشت معادل 1/4 نفر برآورد مي شود.

آمار رسمي كشور مربوط به سرشماري سال 1385 ، تعداد شاغلان روستاي دارگان را 667 نفر اعلام نموده است كه از اين تعداد 661 نفر مرد و 6 نفر زن بوده اند. همچنين اين منبع آماري تعداد 110نفر بيكار را گزارش نموده است. تعداد افراد داراي درآمد بدون كار (بازنشسته و يا مستمري بگير )، معادل 190 نفر اعلام گرديده است. شاخص بار تكفل براساس آمار سال 1385 معادل 2 نفر برآورد مي شود. لذا در صورت صحت آمارهاي ذكر شده، شاخص بار تكفل در طول سال هاي 85 تا 89كاهش يافته است. توضيح اينكه به علت در دسترس نبودن آمار دقيق از افراد دو شغله (در دو بخش ساختمان و كشاورزي)، امكان دست يابي به آمار صحيح از تعداد شاغلان روستا ميسر نمي باشد . ولي به هرحال مقايسه دو منبع آماري رکز آمار ايران و خانه ي بهداشت اين واقعيت را نمايان مي سازد كه آمار شاغلان سال 1389 خانه ي بهداشت صحيح ميباشد.

مقايسه آمارهاي جديد با آمار سال 1375 ، بيانگر اين واقعيت است كه شاغلان بخش كشاورزي از رقم 473 نفر به حدود 100 نفر تنزل يافته اند و در طول سال هاي 75 تاكنون مابقي شاغلان بخش كشاورزي در بخش ساختمان فعال شده اند . البته تعدادي از شاغلان بخش ساختمان به فعاليت كشاورزي به عنوان شغل دوم اشتغال دارند. ضمن اينكه هرساله در زمان كشت و داشت و برداشت محصول برنج، كارگران فصلي از منطقه لردگان در اين روستا فعال هستند و نيروي كار مورد نياز اين بخش را تأمين مي كنند.

زراعت

كل اراضي قابل كشت روستاي دارگان معادل 140 هكتار )حدود 100 هكتار مربوط به دشت دارگان و حدود 40 هكتار مربوط به دشت جمال آباد)، اعلام شده است. اين ميزان اراضي در دو كشت بهاره و پاييزه زير كشت محصولات گندم، جو، برنج و بعضاً سيب زميني و پياز قرار دارند. منابع تأمين كننده آب مورد نياز اين ميزان اراضي توسط 94 حلقه چاه دستي و نيم عميق با عمق 30 تا 60 متر، يك حلقه چاه عميق مشاعي با عمق 90 متر و سهميه آب از كانال آب زاينده رود به ميزان حدود 350 ليتر در ثانيه و به مدت 30 تا 40 روز (از اوايل خرداد تا اواسط شهريور) تأمين مي شوند.

باغداري

با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه و عبور رودخانه ي زاينده رود، فعاليت باغداري شامل درختان مثمر و غيرمثمر در محدوده ي بافت روستا به چشم مي خورد. به طوريكه براساس اطلاعات بدست آمده، سطح زير كشت با غهاي درختان مثمر معادل 10 هكتار مي باشد كه به توليد انواع ميوه هاي هسته دار به خصوص هلو اختصاص يافته است. همچنين در حاشيه رودخانه سطحي معادل يك هكتار به بيشه ها و باغ هاي درختان غيرمثمر اختصاص يافته است. توضيح اينكه مازاد محصول هاي باغي در اصفهان به فروش ميرسند.

 

ماشين آلات كشاورزي

در حال حاضر تعداد 15 دستگاه تراكتور و 57 دستگاه موتور پمپ برقي و 37 دستگاه موتور پمپ گازوييلي در محدوده ي روستاي دارگان موجود مي باشند.

 

دامداري

اين نوع فعاليت در گذشته اي نه چندان دور (حدود 20 سال قبل) در اغلب خانوارها مشاهده مي شد، ولي در حال حاضر تنها 10 خانوار به صورت عمده به فعاليت دامداري اشتغال دارند . ضمن اينكه تعدادي از خانوارها به نگهداري گاو و گوساله مشغول مي باشند. به طور كلي تعداد 300 رأس گاو و گوساله و 550 رأس گوسفند و بره در سطح روستا نگهداري مي شوند. ضمن اينكه تعداد 15 واحد دامداري نيمه صنعتي با متوسط 10 رأس گاو شيري و پرواري در محدوده ي بافت فعال هستند. علوفه مورد نياز اين تعداد دام از طريق ضايعات محصولات زراعي روستا و منطقه تأمين مي گردند . توضيح اينكه روستاي دارگان فاقد مرتع طبيعي است. ميزان توليد شير به طور متوسط روزانه 1200 كيلوگرم است كه نيمي از آن به مصرف داخلي و نيمي ديگر به فروش مي رسد. يك نفر دامپزشك بومي خدمات مورد نياز اين بخش را ارايه مي دهد.

مرغداري

هيچ گونه فعاليت مرغداري صنعتي و يا نيمه صنعتي در اطراف روستا مشاهده نمي شود. ولي تعداد قطعه مرغ و خروس به صورت سنتي در داخل منازل، نگهداري مي شوند.

صنايع

اين بخش مهم اقتصادي در مناطق روستايي كشور به دو زير بخش به شرح پي تقسيم مي گردد.

صنايع دستي

فعاليت قالي بافي تا سال 1370 در اغلب خانه ها وجود داشت، ولي به مرور زمان با كاهش روبه رو بوده است. بطوريكه در حال حاضر تنها 10 خانوار به اين فعاليت، اشتغال دارند. قالي ها اغلب با نقش نايين و نجف آباد و از جنس كرك و ابريشم با ابعاد 6 متري هستند و فروش آن ها در شهر اصفهان انجام مي پذيرد. ضمن اينكه مواد اوليه آن از طريق شهرهاي اصفهان و نجف آباد تأمين مي گردند.

صنايع كارگاهي

در وضعيت موجود تعداد سه باب آهنگري و جوشكاري و سه باب آسياب آرد و برنجكوبي، يك باب آلومينيوم سازي و 2 باب نجاري و يك كارگاه توليد تيرچه و بلوك فعال مي باشد كه در مجموع 15 نفر از شاغلان روستا را جذب نموده اند. توضيح اينكه با استقرار واحدهاي صنعتي بزرگ و كوچك در سطح منطقه، تعداد 50 نفر از شاغلان روستا در اين واحدها مشغول به كار هستند. ضمن اينكه تعداد 120 نفر از اهالي حقوق بگير بازنشسته اين بخش ميباشند.

خدمات

واحدهاي خدماتي فعال در هر سكونتگاه روستايي به منظور پشتيباني از بخش هاي كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و تأمين نياز اهالي، مطرح هستند. در سال هاي اخير، فعاليت اين بخش در نقاط روستايي از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است. بطوريكه روستاهاي مركزي و پرجمعيت، درصد قابل ملاحظه اي از شاغلان خود را توسط اين بخش جذب نمود هاند. فعاليت اين بخش در سكونتگاه دارگان به علت موقعيت مركزيت دهستان و بافت جمعيتي قابل توجه، مناسب مي باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =