30

مراکز آموزشی دولتی

روستاي دارگان داراي يك دبستان دخترانه مکتب الزهرا، دبستان پسرانه شهد بهشتی،دبیرستان دخترانه عدالت و دبیرستان های پسرانه شیخ طوسی و امام سجاد می باشد.

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
مدرسه ابتدایی دخترانه مکتب الزهرا      
دبستام پسرانه شهید بهشتی
     
دبیرستان دخترانه عدالت
     
دبیرستان پسرانه شیخ طوسی
     
دبیرستان لقمان      
مجتمع آموزشی و پرورشی امام سجاد