30

آموزشگاه ها

روستاي دارگان داراي يك باب مدرسه ابتدايي مختلط ، مدرسه ي راهنمايي دخترانه ، مدرسه راهنمايي پسرانه، دبيرستان و پيش دانشگاهي پسرانه و آموزشگاه امام سجاد می باشد.

مشخصات مراکز آموزشی روستا
دبستان دخترانه مکتب الزهرا
     
دبستان پسرانه شهید بهشتی
     
دبیرستان دخترانه عدالت      
دبیرستان پسرانه شیخ طوسی
     
 دبیرستان لقمان      
مجتمع آموزشی و پرورشی امام سجاد