30

مراکز اداری

مراکز اداری روستای دارگان شامل دفتر قديم مخابرات (غيرفعال)، دفتر خدمات ارتباطي و دفتر دهياري با مجموع مساحت ۴۵۰ مترمربع از جمله كاربري هاي اداري فعال در سطح روستا، محسوب مي شوند. دفتر قديمي مخابرات به علت نامناسب بودن مكان آن و مشكل رفت و آمد اهالي غير فعال گرديد، ولي دفتر فعلي از مكان مناسبي برخوردار است. پايگاه مقاومت بسيج فعلي با مساحت ۴۶۰ مترمربع و سرانه ي ۰/۱۹ درصد مترمربع در سطح روستاي دارگان فعال مي باشد است.

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دفتر دهیاری آقای محمد رضا احمدی ۰۹۱۳۶۹۰۱۸۲۳  

فعاليت دهياري از سال ۸۶ آغاز شده است. مكان آن تا سال ۸۸ به صورت استيجاري بود، ولي از سال ۸۸ به مكان فعلي (كه استيجاري نيز مي باشد)، انتقال يافته است. اين دفتر ۳۰ مترمربع مساحت دارد. توضيح اينكه علاوه بر فعاليت دهياري، شورا نيز در اين دفتر فعال مي باشد. توضيح اينكه مكان فعلي جوابگوي نياز مشكل دهياري نبوده و قرار است از مكان فعلي خانه ي بهداشت قديمي، براي اين منظور استفاده شود.

 

دفتر خدمات ارتباطی      

از طريق پيربكران فعاليت خود را آغاز كرد. سپس در FX اين دفتر ابتدا در سال ۱۳۷۰ با يك خط سال ۷۶ با فعال شدن شبكه ي ۲۵۶ شماره اي به مركز مخابرات تبديل شد و تا سال ۸۶ با افزايش روستايي تبديل شده است و ICT ظرفيت به ۱۲۰۰ شماره، با اين عنوان فعال بود. از سال ۱۳۸۶ به دفتر در حال حاضر خدمات پست بانك، تلفن ثابت، تلفن همراه و پست نيز در اين دفتر ارايه مي شوند. يك نفر نيروي بومي و يك نفر غيربومي روزانه به طور متوسط ۶۰ نفر مراجعه كننده را پاسخگو هستند .مساحت اين دفتر معادل ۳۸۰ مترمربع مي باشد.

 

دفتر مخابرات      
  دفتر پایگاه بیسج