30

انجمن ها و باشگاهها

در ضلع شمال غربي آرامستان دو قطعه زمين با مجموع مساحت ۹۰۰۰ مترمربع براي فعاليت هاي ورزشي به اداره ي تربيت بدني شهرستان واگذار شده است. در حال حاضر اين زمين فاقد هرگونه تأسيسات و يا ابنيه مي باشد. ولي از زمين باز آن براي بازي فوتبال استفاده مي شود. به منظور تأمين نيازهاي ورزشي روستا، پيشنهاد مي شود كه در محدوده ي زمين موجود يك زمين فوتبال استاندارد به مساحت ۸۲۵۰ مترمربع و يك سالن ورزشي براي ورزش بانوان و همچنين آقايان احداث گردد. در حال حاضر تنها یک زورخانه در سال جاری احداث گردیده است.

مشخصات انجمن های فعال  روستا
تصویر عنوان انجمن نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
         
         
         

 

مشخصات باشگاههای فعال  روستا

تصویر عنوان باشگاه نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
زورخانه دارگان