30

محصولات

زراعت

كل اراضي قابل كشت روستاي دارگان معادل ۱۴۰ هكتار (حدود ۱۰۰ هكتار مربوط به دشت دارگان و حدود ۴۰ هكتار مربوط به دشت جمال آباد)، اعلام شده است. اين ميزان اراضي در دو كشت بهاره و پاييزه زير كشت محصولات گندم، جو، برنج و بعضاً سيب زميني و پياز قرار دارند. منابع تأمين كننده آب مورد نياز اين ميزان اراضي توسط ۹۴ حلقه چاه دستي و نيم عميق با عمق ۳۰ تا ۶۰ متر، يك حلقه چاه عميق مشاعي با عمق ۹۰ متر و سهميه آب از كانال آب زاينده رود به ميزان حدود ۳۵۰ ليتر در ثانيه و به مدت ۳۰ تا ۴۰ روز (از اوايل خرداد تا اواسط شهريور) تأمين مي شوند.

باغداري

با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه و عبور رودخانه ي زاينده رود، فعاليت باغداري شامل درختان مثمر و غيرمثمر در محدوده ي بافت روستا به چشم مي خورد. به طوريكه براساس اطلاعات بدست آمده، سطح زير كشت باغهاي درختان مثمر معادل ۱۰ هكتار مي باشد كه به توليد انواع ميوه هاي هسته دار به خصوص هلو اختصاص يافته است. همچنين در حاشيه رودخانه سطحي معادل يك هكتار به بيشه ها و باغ هاي درختان غيرمثمر اختصاص يافته است. توضيح اينكه مازاد محصول هاي باغي در اصفهان به فروش ميرسند.

دامداري

اين نوع فعاليت در گذشته اي نه چندان دور (حدود ۲۰ سال قبل) در اغلب خانوارها مشاهده مي شد، ولي در حال حاضر تنها ۱۰ خانوار به صورت عمده به فعاليت دامداري اشتغال دارند. ضمن اينكه تعدادي از خانوارها به نگهداري گاو و گوساله مشغول مي باشند. به طور كلي تعداد ۳۰۰ رأس گاو و گوساله و ۵۵۰ رأس گوسفند و بره در سطح روستا نگهداري مي شوند. ضمن اينكه تعداد ۱۵ واحد دامداري نيمه صنعتي با متوسط ۱۰ رأس گاو شيري و پرواري در محدوده ي بافت فعال هستند. علوفه مورد نياز اين تعداد دام از طريق ضايعات محصولات زراعي روستا و منطقه تأمين مي گردند . توضيح اينكه روستاي دارگان فاقد مرتع طبيعي است. ميزان توليد شير به طور متوسط روزانه ۱۲۰۰ كيلوگرم است كه نيمي از آن به مصرف داخلي و نيمي ديگر به فروش مي رسد.

مرغداری

هيچ گونه فعاليت مرغداري صنعتي و يا نيمه صنعتي در اطراف روستا مشاهده نمي شود. ولي تعداد قطعه مرغ و خروس به صورت سنتي در داخل منازل، نگهداري مي شوند.

مشخصات محصولات تولیدی  روستا
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات
محصولات رزاعی شامل گندم، جو ،برنج و سیب زمینی و پیاز
محصولات باغی شامل میوه های هسته دار از جمله هلو
محصولات دامی و لبنی 
صنایع دستی شامل قالی بافی