30

وضعیت اقلیم و آب و هوای روستا

وضعیت اقلیمی روستای دارگان

به طور معمول به دليل محدود بودن ايستگاههاي هواشناسي در سطح منطقه از ايستگاههايي كه در نزديكي منطقه ي موردنظر استقرار دارند، بهره برداري می شوند. بديهي است اين امر در صورت وجود مشابهتهاي طبيعي بين ايستگاه و منطقه ي مورد مطالعه، صورت ميپذيرد. در وضعيت موجود نزديك ترين ايستگاه هواشناسي به منطفه، ايستگاه هاي سينوپتيك زرين شهر و مباركه مي باشند كه داراي كد ارتفاعي و شرايط جغرافيايي مشابه هستند. لذا از اطلاعات اقليمي ايستگاه زرين شهر كه سال تأسيس آن 1383 است و از قدمت بيشتري نسبت به ايستگاه مباركه برخوردار مي باشد، استفاده خواهد شد.

براساس اطلاعات موجود متوسط حداكثر و حداقل درجه ي حرارت سالانه به ترتيب برابر با 24 و 6.6 درجه ي سانتيگراد مي باشد. حداكثر و حداقل مطلق درجه ي حرارت به ترتيب برابر با 41 و 16 - درجه سانتي گراد است. بدين ترتيب بين دو نهايت درجه ي حرارت اختلافي معادل 57 درجه سانتي گراد مي باشد. تعداد روزهاي يخ بندان سالانه ي ايستگاه زرين شهر به طور متوسط بالغ بر 94روز است. روزهاي يخ بندان از مهر ماه آغاز شده و در دي ماه به اوج خود و در فروردين ماه به حداقل مي رسد. در منطقه ي مورد مطالعه در تمام ماههاي سال، باد ملايم گزارش شده است. بیشترین سرعت باد ( 14متر بر ثانيه) در ماه هاي اسفند و فروردين و كمترين آن9) متر بر ثانيه (در ماه مهر ثبت شده است (مأخذ: سازمان هواشناسي استان اصفهان). جهت باد غالب از شمال غرب به جنوب شرق و از غرب به شرق مي باشد.