30

چشمه های آب روستا

روستای دارگان فاقد چشمه و قنات می باشد و منابع آب مورد استفاده در بخش كشاورزي (زراعت و باغداري) شامل 94 حلقه چاه دستي و نيمهعميق و يك حلقه چاه عميق مشاعي با عمق 90 متر، كانال انتقال آب رودخانه زاينده رود به ميزان 100 ليتر در ثانيه به مدت 30 تا 40 روز در سال (از اوايل خرداد تا اواسط شهريور)، مي باشند . آب شرب روستا در حال حاضر از طريق يك حلقه چاه عميق با عمق 90 متر تأمين مي شود.