30

بازار

اطلاعات طرح هادی بیانگر وجود دو بازار در سطح روستا می باشد که یکی از بازارها  (مرکز خرید) در محله ي هسته باغ قرار گرفته است و یکی از دو مرکزیت این محله می باشد. دیگری در محله ي بادنجال بزرگ قرار دارد که مركزيت محور اصلي درجه ي يك محله را بازار تشکیل داده است.