30

پارک

بنابر اطلاعات طرح هادی روستا در وضع موجود هيچ گونه فضاي سبز عمومي در محدوده ي بافت مشاهده نمي شود. به منظور برطرف نمودن اين كمبود، در نقاط مختلف بافت سطحي معادل 14255 مترمربع به فضاي سبز عمومي، 2500 مترمربع به فضاي سبز حفاظتي و 6030 مترمربع به 4 قطعه پارك كودك ،اختصاص خواهد يافت. از جمله اینکه پيشنهاد تخريب حمام عمومی غیر فعال روستا و استفاده از فضاي آن براي فضاي سبز عمومي و يا پارك كودك (به علت نزديكي با ميدان تعزيه)،مطرح خواهد بود. که از این تعداد تنها یک پارک کودک تاکنون از طرح هادی مصوب اجرا شده است و مابقی در دست بررسی می باشد.