30

فرمهای درخواست پروانه ساختمان


در زیر انواع فرمهای مورد نیاز جهت طی مراحل اخذ پروانه ساختمان تا اخذ مجوز پایان ساخت جهت بهره برداری متقاضیان ارائه میگردد., لطفا جهت چاپ هر فرم ، روی فرم مورد نظر کلیک و پس از باز شدن تصویر ، با فشردن دکمه ها CTRL+P آن را چاپ کنید.

فرم شماره 4

فرم شماره 4
فرم دستور تهیه نقشه

فرم شماره 3

فرم شماره 3
فرم گواهی مالکیت زمین

فرم شماره 2

فرم شماره 2
فرم تقاضای صدور پروانه ساختمان

فرم شماره 1

فرم شماره 1
فرم استعلام در خصوص ضوابط ساخت و ساز قبل از احداث بنا

فرم شماره 8

فرم شماره 8
فرم اعلام شروع به کار عملیات ساختمانی

فرم شماره 7

فرم شماره 7
فرم تعهد نظارت

فرم شماره 6

فرم شماره 6
فرم تعهد محاسبات سازه

فرم شماره 5

فرم شماره 5
فرم تعهد معماری

فرم شماره 12

فرم شماره 12
فرم گزارش مرحله چهارم

فرم شماره 11

فرم شماره 11
فرم گزارش مرحله سوم

فرم شماره 10

فرم شماره 10
فرم گزارش مرحله دوم

فرم شماره 9

فرم شماره 9
فرم گزارش مرحله اول

فرم شماره16

فرم شماره16
فرم گزارش تخلف به مراجع انتظامی

فرم شماره 15

فرم شماره 15
فرم گزارش تخلف به مراجع انتظامی

فرم شماره 14

فرم شماره 14
فرم اخطاریه به مالک

فرم شماره 13

فرم شماره 13
فرم گزارش پیشرفت عملیات ساختمانی