30

اولویتهای عمرانی روستا

 

اولویت های عمرانی روستا
عنوان پروژه محل اجرا نوع فعالیت بخش اعتبار مورد نیاز میزان مشارکت دهیاری  عکس
اصلاح آنتن دسترسي از
جاده اصلي
  ایمن سازی      
اجراي قسمت اول
(ورودي) محور اصلي درجهي
يك در محدوده ي بافت فيزيكي
  ایمن سازی      
تخريب و نوسازي واحدهاي
مخروبه و تخريبي
  ایمن سازی      
مقاوم سازي واحدهاي مرمتي   ایمن سازی      
ایجاد شبكه ي فاضلاب   زیست محیطی      
ایجاد فضای سبز عمومی    زیست محیطی      
اجراي طرح جايگزيني
محصول برنج با محصول هاي
ديگر كه نياز كمتر به آب و
بازدهي اقتصادي بيشتر باشند
  اقتصادی      
اجراي طرح آبياري تحت
فشار
  اقتصادی      
وسعه ي فعاليت
دامداري هاي نيمه صنعتي
  اقتصادی      
بهره برداري از نيروي شاغل
روستا توسط طرحهاي صنعتي
جديد
  اقتصادی      
بهره برداري از فضاهاي پي شبيني
شده براي فعالي تهاي فرهنگي،
تفريحي و ورزشي
  اجتماعی- فرهنگی       
بهره برداري از زمين موجود
ورزشي براي ديگر فعاليتهاي
ورزشي از جمله زمين فوتبال
استاندارد
  اجتماعی- فرهنگی      
حل مشكل مالكيت اراضي وقفي
و مشاعي
  اجتماعی- فرهنگی      
بهره برداري از فضاهاي موجود
واحدهاي خدماتي غيرفعال
  اجتماعی- فرهنگی